logo website
header 1920 445

Terms of delivery

The Terms of delivery are only available in Dutch

Algemene Voorwaarden JS Sales Consultancy B.V.
1. DEFINITIES
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de navolgende betekenis:
JS Sales Consultancy: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JS Sales Consultancy B.V., gevestigd te Handel, Onze Lieve
Vrouwestraat 63, 5423SJ, alsmede alle met haar gelieerde (rechts)personen waaronder haar werkmaatschappijen.
Opdrachtnemer/verkoper: JS Sales Consultancy
opdrachtgever/koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die al dan niet op grond van een abonnementsverhouding met InspirIT
Sales een overeenkomst sluit tot levering van een product/dienst.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen JS Sales Consultancy en opdrachtgever tot stand komt, met betrekking tot één of meerdere
producten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de
overeenkomst.
product: De door JS Sales Consultancy aan de opdrachtgever geleverde zaken goederen (zaken en rechten) en diensten, welke onderwerp zijn
van een overeenkomst.
Gebruiksrecht: Het recht om het product te gebruiken conform het bepaalde in de Voorwaarden en/of de overeenkomst.
2. ALGEMEEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door JS Sales Consultancy te
verstrekken adviezen door JS Sales Consultancy te verstrekken adviezen, te verrichten werkzaamheden of levering van materialen,
informatiedragers of apparatuur, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking daarvan.
2.2 De onderhevige Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, welke JS Sales Consultancy
laat uitvoeren door derden.
2.3 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door JS Sales Consultancy uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
3. AARD VAN HET WERK
1.1 JS Sales Consultancy biedt een totaalsysteem om prospects doeltreffend te lokaliseren, de marketingstrategie voor opdrachtgevers te
ondersteunen en de communicatie met prospects of klanten te verwezenlijken.
1.2 JS Sales Consultancy kan, ondanks de door haar nagestreefde nauwkeurigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid en/of
onjuistheid in de door haar verstrekte gegevens, adviezen en onderzoeksresultaten.
4. OFFERTES EN PRIJZEN
1.1 Alle door JS Sales Consultancy gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.2 Al onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is derhalve gehouden ons alle
voor de offerte, opzet en uitvoering van de overeenkomst essentiële informatie te verstrekken.
1.3 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, telefoonscript, programmatuur, informatiedragers of andere
bescheiden, blijven deze te allen tijde het (intellectuele) eigendom van InspirIT Sales en moeten op eerste verzoek franco aan ons
worden teruggezonden. Zij mogen zonder de toestemming van JS Sales Consultancy niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage
gegeven worden.
1.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht JS Sales Consultancy niet tot acceptatie van een opdracht. Niet-acceptatie
wordt door JS Sales Consultancy zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
1.5 JS Sales Consultancy behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
1.6 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van JS Sales Consultancy:
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
- exclusief de kosten van informatie overdracht, zoals porto, telecommunicatie kosten, enz.
1.7 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren van meer dan 5 % is JS Sales Consultancy gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien
verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
1.8 Verder kan JS Sales Consultancy de prijzen jaarlijks herzien (jaarlijkse prijscompensatie). Indien JS Sales Consultancy tot herziening overgaat, zal
opdrachtgever een maand voor het versturen van de factuur in kennis worden gesteld van de prijswijziging. Indien de prijsverhoging
meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de laatst betaalde prijs, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
1.9 Alle opgaven door JS Sales Consultancy van specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. JS Sales Consultancy
kan echter niet instaan voor afwijkingen en sluit elke aansprakelijkheid ter zake uit.
5. OVEREENKOMST
1.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met JS Sales Consultancy eerst dan tot stand nadat JS Sales Consultancy een opdracht
schriftelijk heeft ontvangen en schriftelijk heeft bevestigd, waarbij de ontvangstdatum van de opdracht bij JS Sales Consultancy’s bevestiging
bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen
onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
1.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt JS Sales Consultancy slechts indien deze door JS Sales Consultancy schriftelijk
is bevestigd.
1.3 Elke overeenkomst wordt zijdens JS Sales Consultancy aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever - uitsluitend te
onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
1.4 JS Sales Consultancy is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid
te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
1.5 Alle door JS Sales Consultancy te bezorgen of te verwerken materialen dienen tijdig en franco te worden aangeleverd aan het adres van
InspirIT Sales te Handel en/of een door haar aan te wijzen adres, vergezeld van begeleidingsbon of vrachtbrief, die door JS Sales Consultancy
ondertekend dient te zijn. Bij niet-franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht,
onverminderd het recht van JS Sales Consultancy om een niet-franco levering te weigeren.
1.6 JS Sales Consultancy heeft het recht om reeds in behandeling genomen opdrachten, die naar de inhoud of vorm in strijd blijken te zijn met de
wet en/of rechten van derden, te retourneren en de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
1.7 JS Sales Consultancy is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en
na overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de
opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
6. LEVERING
1.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de opdrachtgever.
1.2 Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door InspirIT Sales met de opdrachtgever is overeengekomen en op de factuur
of anderszins wordt aangegeven. Indien de opdracht niet kan worden uitgevoerd, omdat de opdrachtgever de daartoe benodigde
informatie of materialen niet ter beschikking heeft gesteld, wordt de leveringsverplichting van JS Sales Consultancy opgeschort totdat deze
informatie of dit materiaal is verstrekt. Indien de opdrachtgever langer dan een maand in gebreke blijft dit te doen, is JS Sales Consultancy
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en daarbij alle kosten en winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan aan
de opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van 20% van de factuur/offertewaarde. Tijdstippen van levering of
verspreiding van materiaal en/of informatie worden te goeder trouw opgegeven, doch gelden bij benadering en vormen geen onderdeel
van het contract. Opgegeven levertijden hebben nimmer fatale termijnen. JS Sales Consultancy is niet aansprakelijk voor onverschillig welke
schaden ontstaan door het niet op het opgegeven tijdstip of de opgegeven tijdstippen leveren of verspreiden van het materiaal en/of de
informatie.
7. OVERMACHT
1.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht zal in ieder geval worden begrepen: Werkstaking,
onlusten, staat van oorlog en/of beleg, onverwachte overheidsmaatregelen, voor zover die invloed hebben op de uitvoering van de
overeenkomst, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van JS Sales Consultancy en/of mensen die zijn betrokken bij de uitvoering van de
overeenkomst, verkeersopstoppingen, bedrijfs- en computerstoringen bij JS Sales Consultancy of haar toeleveranciers. JS Sales Consultancy is niet
verplicht de invloed van de hiervoor omschreven omstandigheden aan te tonen.
1.2 Indien naar het oordeel van JS Sales Consultancy de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de
overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
1.3 Is naar het oordeel van JS Sales Consultancy de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft JS Sales Consultancy het recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Dit
laatste geldt evenzeer indien JS Sales Consultancy als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet.
1.4 JS Sales Consultancy is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
1.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
8. RECLAMES
1.1 Eventuele reclames worden door JS Sales Consultancy slechts in behandeling genomen indien zij haar rechtstreeks binnen zeven dagen na
levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
1.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen zeven dagen na de factuurdatum.
1.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door JS Sales Consultancy in behandeling genomen.
1.4 Indien de reclame door JS Sales Consultancy gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te
leveren.
1.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het
moment waarop de reclame is afgewikkeld.
9. RISICO-OVERGANG
1.1 De opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de
opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij de opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door de opdrachtgever worden
afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van JS Sales Consultancy aan de
opdrachtgever;
1.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het
moment waarop deze producten aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de
opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen
voor levering, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
10. VERZEKERINGEN EN TRANSPORT
10.1 Vervoerde zaken geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Vertraging in het door JS Sales Consultancy verzorgde transport, te
wijten aan force majeure, is voor rekening van de opdrachtgever. Het te verwerken of te bezorgen materiaal kan desgevraagd tegen
diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden ten laste van de opdrachtgever. Bij niet-verzekering door
de opdrachtgever aanvaardt JS Sales Consultancy voor de voornoemde risico’s generlei aansprakelijkheid.
11. BETALING EN ONTBINDING
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of
middels storting of overmaking op een door JS Sales Consultancy aangewezen bank- of girorekening binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij
projecten zal er een betalingsvoorstel in de bevestiging worden opgenomen en zullen voorschotten/deelbetalingen worden toegepast.
11.2 De op JS Sales Consultancy haar bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
11.3 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door JS Sales Consultancy gemaakte
invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
11.4 Ingeval de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn
bedrijf in een op te richtenof reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft
JS Sales Consultancy door het enkel plaatsgrijpen van een der opgesomde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden,
hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden
en rente.
11.5 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf
de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
11.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten
omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het
liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, met een minimum van € 350,00 van het
met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 JS Sales Consultancy sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is. De aansprakelijkheid van InspirIT
Sales zal het totale bedrag van de betreffende opdracht nooit te boven gaan. JS Sales Consultancy is niet gehouden tot enige vergoeding van
schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen,
zowel bij de opdrachtgever als bij derden. JS Sales Consultancy is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet
aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar
loondienst werkzaamheden ten behoeve van JS Sales Consultancy verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij
het uitvoeren van de opdrachten.
13. BUITENLAND
13.1 Voor opdrachten van buitenlandse cliënten c.q. opdrachtgevers waar de uitvoering geheel of gedeeltelijk in of ten behoeve van het
buitenland plaatsvindt, dienen aparte afspraken gemaakt te worden. Voor zover niet nader overeengekomen zijn bepalingen van deze
algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
14. AANGELEVERD MATERIAAL, VERSTREKTE ZAKEN EN RETENTIERECHT
14.1 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of
producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich
te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij InspirIT Sales verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden.
In dat geval dient de opdrachtgever op verzoek van JS Sales Consultancy de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;
14.2 JS Sales Consultancy is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom;
14.3 JS Sales Consultancy is gerechtigd de zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot de opdrachtgever aan al
haar verplichtingen jegens JS Sales Consultancy heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
15 INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 JS Sales Consultancy behoudt, zowel tijdens als na afwikkeling van de aan haar verstrekte opdracht, alle rechten, met name betreffende de
intellectuele eigendom,inzake de door haar verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, werkwijzen, informatie, materialen
en telefoonscript en programma’s, al dan niet in software vorm. Bij geconstateerd gebruik door opdrachtgever anders dan door
overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan, is JS Sales Consultancy gerechtigd tot toepassing van het in artikel 12 gestelde alsmede tot revindicatie
van haar eigendom. Evenzeer zal opdrachtgever alsdan een boete verbeuren van €10.000,-- voor iedere overtreding of iedere dag dat
opdrachtgever in gebreke blijft aan het verzoek c.q. de sommatie van JS Sales Consultancy te voldoen.
15.2 Het in de vorige alinea gestelde is van overeenkomstige toepassing in het geval van tussentijdse beëindiging door een der partijen.
Uitsluitend na schriftelijke akkoordverklaring door JS Sales Consultancy wordt opdrachtgever gevrijwaard.
15.3 Alle door JS Sales Consultancy geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, CD’s, DVD’s, MP3, materialen, apparatuur enz. blijven eigendom van JS Sales Consultancy totdat opdrachtgever
alle verplichtingen uit alle met JS Sales Consultancy gesloten overeenkomsten is nagekomen.
15.4 Kosten van revindicatie komen ten laste van opdrachtgever. opdrachtgever garandeert JS Sales Consultancy te allen tijde dat het gebruik van
door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten
van derden. Verder vrijwaart opdrachtgever JS Sales Consultancy volledig voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van aanspraken
welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
16 GEBRUIKSRECHTEN
16.1 Het product wordt aan opdrachtgever ter beschikking gesteld op basis van een niet overdraagbaar, niet exclusief recht van gebruik voor
de duur van de Overeenkomst op de daarvoor bestemde apparatuur.
16.2 opdrachtgever mag de tot het datapakket behorende elementen gedurende de duur van de Overeenkomst gebruiken in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op welke wijze dan ook (gegevens op) het product te
commercialiseren, waaronder in ieder geval wordt verstaan het leveren hiervan aan een andere (rechts-)persoon.
16.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JS Sales Consultancy, waaraan zowel nadere voorwaarden als de verplichting tot nadere
financiële vergoedingen verbonden kunnen zijn, is opdrachtgever niet gerechtigd het product, al dan niet tegen vergoeding, te
verpanden, verkopen, verhuren of op enige wijze ter beschikking te stellen aan enige derde, waaronder begrepen met opdrachtgever
gelieerde bedrijven of vennootschappen.
16.4 Indien opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de voorgaande leden, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van €
50.000,00 per handeling, onverminderd haar overige rechten.
17. KENNISBESCHERMING
Voor zover de uitvoering door JS Sales Consultancy van de opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten, heeft JS Sales Consultancy het recht op zijn
naam en voor zijn rekening
octrooi aan te vragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De InspirIT Sales zal hiervan opdrachtgever in kennis stellen. De
opdrachtgever zal
JS Sales Consultancy voor het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen.
18. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie;
Indien JS Sales Consultancy op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JS Sales Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is JS Sales Consultancy niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.
19. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van JS Sales Consultancy.
20. BIJZONDERE VOORWAARDEN PRODUCT TELEMARKETING
Onder het product wordt verstaan telemarketing.
JS Sales Consultancy zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid medewerkers voor deze werkzaamheden selecteren. JS Sales Consultancy sluit
echter iedere aansprakelijkheid uit voor de eventuele ongewenste gevolgen van hun handelen, tengevolge van bijvoorbeeld
versprekingen, het veranderen van een deel van het telefoonscript of aanbieding, enz., daaronder begrepen eventueel daardoor geleden
gevolgschade. Evenzeer zal JS Sales Consultancy al het nodige doen om een afdoende storingvrije werking van haar communicatieverbindingen
te bewerkstelligen. Aangezien JS Sales Consultancy hierbij sterk afhankelijk is van derden, sluit zij dienaangaande iedere aansprakelijkheid uit.
Onder het begrip Telefoonscript wordt verstaan een draaiboek, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe - de wijze waarop de
aanbieding/boodschap van de klant wordt verwoord, alsmede de inhoud - de telefonische marketing wordt uitgevoerd.
Telemarketingwerkzaamheden worden, onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, geoffreerd, bevestigd en uitgevoerd conform de
Code Telefoon-Marketing.
21. BIJZONDERE VOORWAARDEN PRODUCT ADRESSENBESTANDEN
Onder het product wordt verstaan het verhuren van adressenbestanden.
Verhuur van adressen geschiedt onder de volgende voorwaarden:
- uitsluitend een doelmatig gebruik door opdrachtgever zelf is toegestaan. JS Sales Consultancy kan geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid aanvaarden na aflevering, en bij een ander gebruik dan afgesproken, van de adressen;
- JS Sales Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verschillen tussen de geoffreerde en geleverde hoeveelheden;
- tussenpersonen worden beschouwd als opdrachtgever;
- afwijzing van het in dit artikel geldt uitsluitend na schriftelijke bevestiging door JS Sales Consultancy;
- bij iedere door JS Sales Consultancy geconstateerde afwijking van het afgesproken gebruik is opdrachtgever aan JS Sales Consultancy een
schadevergoeding verschuldigd die bepaald is op 50% van het (jaarlijkse totale) factuurbedrag.
Geleverde bedrijfsadressen worden gegarandeerd tot één maand na levering met een retourpercentage van 2%maximum. opdrachtgever
is gerechtigd tot een retourvergoeding van tweemaal de gefactureerde adresprijs voor die aantallen die de genoemde maxima
overschrijden, mits de adresdragers binnen 30 dagen na aanlevering zijn toegezonden aan JS Sales Consultancy. Uitsluitend officiële
postretouren komen hiervoor in aanmerking, door geadresseerden geweigerde zendingen vallen buiten deze regeling. Buitenlands
adressenmateriaal wordt gegarandeerd volgens de voorwaarden en bepalingen, gesteld door de betreffende buitenlandse
correspondenten.
22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van JS Sales Consultancy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin
heeft JS Sales Consultancy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

header low 1920 445